//
you're reading...
TEKSTY

Ewangelia – Dobra Nowina o Królestwie Bożym (2000 lat rzeczywista PRAWDA jest niemal nie znana)


Ewangelia – Dobra Nowina o Królestwie Bożym

Większość mieszkańców naszego globu nie zdaje sprawy, co to słowo oznacza. Większość chrześcijan twierdzi, że ogłasza Dobrą Nowinę. Jeżeli przypatrzymy się temu pojęciu bliżej, ujrzymy raczej niezwykłe zjawisko. Niewielu wie, co jest tą Dobrą Nowiną.

Pomimo istnienia chrześcijaństwa od niemal 2000 lat rzeczywista Dobra Nowina jest niemal nie znana! Tymczasem właściwe jej zrozumienie jest rzeczą najważniejszą dla każdego człowieka!

Po to właśnie Ja-szua (Jezus) przyszedł na świat, aby obwieścić nam… Dobrą Nowinę.
Dobra Nowina o Królestwie Bożym jest głównym tematem całej Biblii
oraz tematem kazań i przemówień Ja-szua.

W Starym Testamencie mamy pierwowzór Królestwa Bożego – rzeczywisty Izrael, Naród Wybrany przez Boga, z rzeczywistymi władcami, kapłanami oraz kompletnym rządem. To Izrael był obrazem Królestwa Bożego na ziemi. Król Dawid był obrazem Chrystusa.

Dlatego ewangelista Mateusz cytuje Chrystusa :

Mateusz 6:33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego…

Zamiast właściwego zrozumienia Dobrej Nowiny posiadamy wiele sprzecznych ze sobą informacji, teorii oraz inspirowanych przez Szatana doktryn, które mają w sobie kilka celów:
wprowadzanie nas w błąd,
powodowanie nieporozumień oraz zamieszania pośród zborów czy kościołów chrześcijańskich
ośmieszanie chrześcijan poprzez ukazywanie ich jako religijnych fanatyków oraz fundamentalistów, bazujących na rzekomo nielogicznym planie zbawienia

Dlatego też jedne religie chrześcijańskie uczą, że Królestwo Boże jest w naszych sercach, inne twierdzą, że Królestwo to jest królestwem niebiańskim, w niebie. Jeszcze inne twierdzą, że Jezus przyszedł wybawić nas od grzechu i w to właśnie jest zbawieniem. Jezus zapłacił za nasze zbawienie własną krwią oraz oddał za nas swoje życie.

Inni twierdzą że owo wybawienie to zbawienie duszy nieśmiertelnej od ognistego piekła, po śmierci ciała, do życia w wiecznym szczęściu w niebie.

Jesteśmy więc stale bombardowani fragmentami zniekształconych i mylących informacji, które razem wzięte, analizowane i porównywane ze sobą przedstawiają zupełny brak logiki i sensu.

Każda z tych nauk chrześcijańskich posiada w sobie pewien element Prawdy, aczkolwiek reszta to celowo propagowane kłamstwo!
Ponieważ większość religii uczy wielu fałszywych doktryn

Informacje o tym, kto kontroluje te religie w taki szczególnie zagmatwany sposób (Szatan) są w miarę możliwości przez szatańskie media cenzurowane a kontrolowani przezeń pastorzy czy innej maści przywódcy unikają za wszelką cenę tego tematu, jako rzekomo tematu nie budującego nikogo duchowo. Taktyka nie jest skomplikowana. Jeżeli ktoś mówi o kontroli Szatana nad światem, według wielu pastorów i starszych nie buduje tym nikogo.

W zamian za te informacje podaje się doświadczenia czyli tzw. świadectwa – wydarzenia prowadzące do poznania Prawdy przez byłych, często zatwardziałych grzeszników. Owszem, świadectwa są budujące, ale nie tylko na nich powinniśmy się skupiać.

Z tych złożonych względów Prawda biblijna, w naturze logiczna, zrozumiała i prosta, jest w tej prostej formie niezwykle rzadko nauczana.

Najważniejszy temat Biblii oraz cel życia i śmierci Jezusa na ziemi jest większości ludziom nie znany. Oznacza to zupełną klęskę ewangelizacji większości grup chrześcijańskich, ponieważ główny temat Biblii, Ewangelia o Królestwie Bożym na ziemi jest niemal światu nie znany.

Oto rzeczywista oraz pełna definicja biblijnej Prawdy – Dobrej Nowiny czyli Ewangelii.
Ewangelia jest Dobrą Nowiną o Królestwie Bożym.
Rząd Królestwa Bożego pod berłem Chrystusa usunie i zastąpi obecne rządy Szatana

Mat 24:14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

Potem następują dowody na to, że Ja-szua jest Synem Bożym, zbawił nas dając okup za nasze grzechy czyli wykupił nas od śmierci oraz wiele innych dowodów wskazujących na to, że jest to możliwe dzięki Jego ofierze oraz przelanej krwi.

Słowo Boże przedstawia nam dowody na to, że celem Stwórcy wszechświata jest Królestwo Boże.

Powyższy werset daje nam wyjaśnienie, że Ewangelia o Królestwie to przyszły rząd Boga tutaj na Ziemi.
Rząd Boga na Ziemi = Królestwo Boże

Biblia jest pisana ewidentnie językiem starszym i konsekwentnie używa słowa – Królestwo.

Marek 1:14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Ponownie Jezus utożsamia nam Ewangelię z Królestwem Bożym.

Łukasza 9:2 „I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.”

W modlitwie zwanej potocznie „Ojcze nasz: – której nauczył nas Jezus czytamy:

Mateusza 6:10 „… przyjdź Królestwo Twoje!”

Ponownie widzimy niezwykle jasno, że głównym motywem działalności Jezusa oraz apostołów było Królestwo Boże. Termin ten został użyty w Ewangeliach 53 razy.
Tak więc Ewangelia Jezusa jest Dobrą Nowiną o Królestwie Bożym

Nie enigmatyczny rząd nad duszami w niebie ale rzeczywisty rząd tutaj na ziemi.

Daniela 2:44 W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, 45 jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne».

Owym kamieniem jest Królestwo Boże, które zapanuje tutaj na ziemi pod władzą samego Jezusa. Pierwszym jego dziełem będzie usunięcie rządów Szatana.

Oto Dobra dla nas Nowina!

Usunięcie obecnych szatańskich rządów oraz zastąpienie ich rządami samego Mesjasza

Tak więc nie Królestwo Boże w naszych sercach, czy Królestwo w niebiosach po naszej śmierci.

Królestwo Boże tutaj na ziemi pod władzą samego Zbawiciela, który ukazał nam, jaką olbrzymią miłość posiada on do swoich poddanych. Oddal przecież za nich swoje życie aby wykupić nas (wybawić) w ten sposób od grzechu i śmierci.

Oto właściwa przyczyna prawna Jego ukrzyżowania. Jezus uważał się za Króla Żydowskiego.

Piłat zgodnie z prawdą napisał: Jezus Nazareński, Król Żydowski.

Piłat napisał tekst w trzech językach umieścił go nad jego głową na krzyżu.

Wielu może zaprotestować w tej chwili cytując kilka wersetów biblijnych, w których Ja-szua mówi nam o Królestwie Niebios. Dlatego wielu twierdzi, że chodzi tutaj o niebiańskie Królestwo.

Mateusza 5:3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ale w Łukasza mamy identyczne stwierdzenie, które brzmi tak:

Łukasza 6:20 A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

To samo oświadczenie w dwóch różnych Ewangeliach, użyte inne słowa. Takich przykładów jest znacznie więcej w Słowie Bożym. Oto kilka przykładów: Mat 18:4; Łuk 18:17; Mat 3:1; Łuk 16:16;.

Czyżby Ja-szua mówił o dwóch różnych Królestwach? Czyżby sprzeczność w naukach biblijnych?

Oba terminy, Królestwo Boże oraz Królestwo Niebios oznaczają to samo.

Przede wszystkim Ja-szua nigdy tych terminów nie rozróżniał ani nie podał nam różnicy pomiędzy nimi. Królestwo Boże jest dosłownym wyrażeniem rządu Boga na ziemi a Królestwo Niebios jest używane jako termin obrazowy wskazujący na pochodzenie niebiańskie tego rządu. Jak w poniższych wersetach.

Łukasza 15:8 Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, (BW)

Łukasz 15:21 Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. (BW)

Oczywiście syn marnotrawny nie zgrzeszył przeciwko literalnemu niebu ale przeciwko Bogu, zamieszkującemu Niebo. Tak więc w wielu miejscach Biblii pisarze biblijni używają terminu czy też idiomu – Niebo, mając na myśli Boga.

Dlatego też Ja-szua oraz apostołowie często mówili o Królestwie Bożym jako Królestwie Niebios.

Czyli Królestwo Boże jest także Królestwem Niebios, którego władza pochodzi z nieba, Królestwo na ziemi, z Niebios jako źródła władzy.

II Tymoteusza 4:18 Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu* i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.

Należy zwrócić uwagę na to, że powszechnie rozumie się podróż dusz zmarłych chrześcijan do nieba i w tym kontekście wielu rozumie pojęcie Królestwo Niebios jako Królestwo w Niebiosach. Niemniej nigdzie w Biblii nie ma pojęcia owego królestwa mówiącego nam o takiej właśnie lokacji.

Cały sens wynika z pochodzenia owego Królestwa. Pochodzi ono od Boga czyli z Niebios. Niemniej ów termin oznacza Królestwo Boże jako niebiański rząd sprawujący władzę na Ziemi z polecenia Boga.
Jego władza jest pochodzenia niebiańskiego – pochodzi od Boga

Pierwszą zapowiedź Królestwa Bożego mamy już w ogrodzie Eden. Potem Bóg oznajmiał je Abrahamowi, Mojżeszowi, Dawidowi oraz wielu prorokom.
Królestwo Boże jest rzeczywistym oraz bezpośrednim zagrożeniem politycznym dzisiejszego królestwa Szatana.

Dlatego ówczesny władca świata, Szatan tak gorliwie zaciera ślady owego zagrożenia, ponieważ on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zagrożenie to jest bardzo realne. Więcej! Spodziewa się on, że owo Królestwo usunie jego rządy!

Narody pod kontrolą Szatana konspirują przeciwko Bogu Ojcu a także przeciwko Ja-szua, Pomazańcowi.

Psalm 2:1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi: 3 «Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!»
Dlatego wszelkie wzmianki o tym Królestwie są skrzętnie używane a ogłaszający je są prześladowani lub w najlepszym wypadku wyśmiewani.
Co to jest Z B A W I E N I E ?

Zbawienie jest także nieco staroświeckim terminem. Nowoczesnym ekwiwalentem jest słowo – wyzwolenie. Większość religii szermuje enigmatycznym słowem – Z B A W I E N I E, bez dokładnego wyjaśnienia, co ten, tak często używany termin oznacza. Niemal wszędzie słyszymy czy czytamy że Jezus jest Zbawieniem. Oczywiście że jest!

Tymczasem nikt nie kwapi się na wyjaśnienie – zbawieniem (wyzwoleniem) od czego?
Wyzwolenie spod rządów Szatana, wyzwolenie od przekleństwa grzechu, najgorszego naszego wroga – śmierci – oto nasze zbawienie czyli wyzwolenie.
Dla zmarłych Ja-szua przewidział zmartwychwstanie oraz życie ponowne tutaj na ziemi – oto ich zbawienie czyli wyzwolenie.
Królestwo Boże pod władzą Ja-szua usunie obecne rządy Szatana, usunie wszystkich przeciwników Królestwa a wszystkim wzywającym Imienia Pańskiego zapewni bezkresne życie na ziemi pod sprawiedliwym i miłosiernym panowaniem Króla owego Królestwa, Ja-szua.

Władcy świata współczesnego Jezusowi widzieli w Nim zagrożenie dla swojej władzy. Ja-szua został oskarżony o dwie rzeczy:

O bezprawne nazywanie siebie Królem Żydów oraz o rzekome bluźnierstwa, ponieważ według Sanhedrynu czynił się równym Bogu.

Czy zarzuty Sanhedrynu były bezpodstawne? Oczywiście że nie! Ja-szua był i jest nadal Królem i jest niemal równy Bogu, ponieważ jest Synem Najwyższego.

Łukasza 23:2 Tam zaczęli oskarżać Go: «Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza – Króla». 3 Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział mu: «Tak, Ja Nim jestem».

Judejczycy nie wierzyli w Jego dowody w postaci cudów uwierzytelniających Jego moc i uważali, na przekór niezbitym dowodom, że Ja-szua kłamał. Twierdzili, że czynił cuda mocą Szatana. Tymczasem Jego zmartwychwstanie ukazało wielu Judejczykom że On mówił Prawdę.

Ponieważ zmartwychwstanie jest cudem, którego Szatan nie jest w stanie dokonać.

Jak sprawa wygląda dzisiaj? Problem jest identyczny.
Królestwo Boże jest rzeczywistym zagrożeniem dla wszystkich rządów!
Oto przyczyna, dlaczego niewiele religii mówi o Ewangelii czyli Dobrej Nowinie o Królestwie Bożym, ponieważ ogłaszanie Ewangelii
oznacza kurs antyrządowy, kierunek przeciwny Szatanowi, który całkowicie kontroluje całą światową politykę.

Dlatego zdecydowana większość religii chrześcijańskich unika rozpowszechniania informacji ujawniających powiązań wszystkich dzisiejszych rządów z Lucyferem z powodów oczywistych. Obnażanie władzy Szatana oraz jego kontroli nad rządami światowymi stawiałoby ich w konflikcie z Szatanem oraz z kontrolowanymi przez niego rządami. To mogłoby powodować utraty przywilejów podatkowych, a w skrajnych przypadkach zdelegalizowanie określonych religii a nawet kary śmierci za brak podporządkowania się władzom.

Objawienie 12:17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.

Objawienie 17:15 I rzecze do mnie: «Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, 17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi».

W świetle powyższych wersetów nie mamy wątpliwości, że biblijne proroctwa to przyszłość rządów ludzkich wyzwolonych od władzy Szatana, tutaj na ziemi.

Skoro niemal całe Objawienie mówi nam o sprawach politycznych świeckich rządów, nie ulega wątpliwości, że Królestwo Boże jest także literalnym Królestwem, które nastąpi po usunięciu dzisiejszych niesprawiedliwych rządów światowych.
Królestwo Boże jest dla nas najważniejszym elementem politycznym w zakłamanym świecie Szatana.

Apostoł Paweł tak podkreślił ważność orędzia Ewangelii Chrystusa.

Ga 1:8 BT „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!

Niezwykle mocne stwierdzenie! Nawet anioł z nieba będzie przeklęty, jeżeli ośmieli się zniekształcać treść Dobrej Nowiny czyli Ewangelii. Zapytajmy więc wprost:
Jakiż los czeka tych przywódców religijnych, którzy głoszą inną Ewangelię?

Postawmy sobie kilka pytań:
1. Kto jest obecnym władcą świata?
2. Dlaczego istnieje potrzeba zmiany rządów całego świata?
3. Dlaczego wiedza o owym królestwie jest dla nas taka ważna?

2 Piotra 1:10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. 11 W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
W chwili obecnej władzę na ziemi sprawuje Szatan/Lucyper !

Kilka wersetów.

J 12:31 BT „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.”

J 14:30 BT „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.”

Ta sama istota, która rękami przywódców żydowskich oraz rękami Rzymian spowodowała Jezusa śmierć.
Szatan, Diabeł, nazywany w dzisiejszych czasach także Lucyperem, Niosącym Światło, Architektem Wszechświata, Baalem, Ra, Horusem oraz wieloma innymi imionami.
Szatan jest faktycznym władcą dzisiejszego świata

II Koryntian 4:4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata

Tymczasem Szatanowi udało się przekonać niemal cały świat, że on nie istnieje! On oczywiście istnieje oraz posiada rzeczywistą oraz niemal zupełną moc i kontrolę nad niemal wszystkimi wydarzeniami na naszej planecie.

Objawienie 12:9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Objawienie 12:12 …Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.

Szatan jest rzeczywistym władcą świata, w jakim obecnie żyjemy i rządzi nami już od kilku tysięcy lat. Większość władców świata w taki czy inny sposób OFICJALNIE manifestuje swoje uwielbienie dla Lucypera. Tak go dzisiaj nazywają Iluminaci, Masoni czy też Syjoniści. Nie bez przyczyny w samym USA jest zarejestrowanych ponad 800,000 wielbicieli Szatana/Lucypera.

Jedynie władza Szatana/Lucypera wyjaśnia nam, dlaczego na naszej pięknej planecie, pomimo szczerych chęci tylu mas ludzkich panuje nieustanna niedola, głód, przemoc, nieustający przelew krwi i wylewane są niezgłębione morza ludzkich łez. Pomimo postępu technicznego żyje się nam coraz gorzej, medycyna jest bezradna wobec wzrastających epidemii raka czy AIDS, a społeczeństwo stacza się w coraz głębszy dół bezprawia i braku szacunku dla jakichkolwiek wartości moralnych.

Odrażające przestępstwa kryminalne, totalna korupcja i zakłamanie władz, nieustanny stek kłamstw medialnych oraz promocje wszelkich najbardziej odrażających zboczeń wskazują na szaleńczy oraz niczym nie hamowany pęd człowieka ku samozagładzie.

Jedynie władza Szatana/Lucypera wyjaśnia nam, dlaczego niemal wszyscy przywódcy światowi stają się niewyobrażalnymi potworami, orkiestrującymi wojny, rewolucje oraz masowe rzezie zupełnie niewinnych milionów ludzi.

Jedynie władza Szatana wyjaśnia nam tak masowe zło jak dwie wojny światowe, Rewolucję Październikową, czy też trwające ostatnio intensywne przygotowania do Trzeciej wojny światowej.

Media pro globalistyczne służalczo popierają owe szaleńcze plany zmierzające do straszliwej wojny nuklearnej, której efekty WSZYSCY odczujemy i wielu z nas będzie cierpiało z powodu następnego szaleństwa światowego.
Najprawdopodobniej wielu z nas poniesie śmierć!

Jedynie władza Szatana wyjaśnia nam, dlaczego tworzy się takie plany i dlaczego plany te są masowo aprobowane przez światowe media, niemal całkowicie podległe władzy Szatana. Także władza ta wyjaśnia nam, dlaczego światowe media niezwykle gorliwie rozpowszechniają na świecie doktrynę lucyferiańską oraz nową religię – New Age!

Szatan/Lucyper wypowiedział wojnę Bogu i zamierza teraz całkowicie usunąć Boga oraz Jego Prawa z naszej planety. Istnieje wiele niezbitych dowodów na jego władzę,

Planem trzeciej wojny światowej jest władza Antychrysta czyli fałszywego Chrystusa. Będzie to fałszywe spełnienie się proroctw Objawienia.

Wielu czytelników wzdrygnie ramionami pukając się znacząco w czoła, ale ci sami ludzie z lubością będą się nurzać w literaturze opisującej obdukcje dokonane przez Obcych, czyli aliens, ET czy też UFO.

Jest także inna kategoria, posiadająca niemal identyczne atrybuty ale nazywana zupełnie inaczej. Duchy, zjawy, istoty duchowe. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że wszystkie te mordercze siły są znane wielu historykom. Od tysięcy lat królowie, faraonowie, cezarowie czy inni władcy domagali się tytułowania… bogami. To Szatan oraz jego demony są istotami, które od tysięcy lat manipulują naszymi wydarzeniami.

To Szatan oraz jego współpracownicy noszą najrozmaitsze nazwy, począwszy od UFO/ET, a na duchach, zjawach, marach, smokach czy zjawiskach paranormalnych skończywszy.

Istnieje wiele wspólnych cech owych istot, pozwalających nam na ich właściwą identyfikację.

Przede wszystkim nie posiadają oni stałego ciała fizycznego, jakie my znamy. Potrafią zmieniać kształty, wyrazy twarzy.

Jeżeli nie są ciałem fizycznym, czym są? Są to według Biblii ciała duchowe. Można to rozumieć w taki sposób. Jest to zorganizowana, inteligentna forma energii, która istnieje na dużo wyższym poziomie niż nasze ułomne niedoskonałe fizyczne ciała. Owa inteligentna energia może ujarzmić ciało ludzie a nawet nim całkowicie zawładnąć. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. opętaniem.

Często nie jesteśmy pewni, czy mamy do czynienia ze schizofrenikami, którzy z jakiejś niewytłumaczalnej przyczyny nie tylko posługują się językami, których nigdy się nie uczyli ale bywa nawet i tak, że osoby uważane za schizofreników posługują się językami już nie istniejącymi, a także osoby te wykazują się wiedzą, której nigdy nie posiedli lub nie byli w stanie posiąść!

Wielu psychiatrów nie jest pewnych co do definicji pewnych stanów psychologicznych – czy to choroby psychiczne czy tzw. opętanie?

W dzisiejszym świecie przeprowadza się tysiące egzorcyzmów, dochodzi do wielu obdukcji, trwa niezwykłe zafascynowanie czarami oraz okultyzmem a gwiazdy rock & roll wyglądają jak… demony z piekła rodem.

Kilka przykładów egzorcyzmów na filmach Google:
http://uk.youtube.com/watch?v=3jMfF6r5lDw&mode=related&search=

http://uk.youtube.com/watch?v=IjLpzmdBLPc&NR=1

http://uk.youtube.com/watch?v=cAd_FDskEG0&mode=related&search=

http://uk.youtube.com/watch?v=K3MvSR7Fndw&mode=related&search=
Skąd się to wszystko bierze?
Czy to jedynie dzieła przypadków, fobii, mody?
Czy jesteśmy ofiarami promocji ze strony mediów?
Czy są to urojenia ludzi o zbyt bujnej wyobraźni?
Dlaczego zajmują się tymi zjawiskami przywódcy światowi?
Czy tego typu zjawiska mają jakieś bardziej poważne, naukowe wyjaśnienia?

Jednym z kluczy do zrozumienia tych niezwykłych a zarazem tajemniczych rzeczy jest znajomość Biblii, w szczególności ostatniej księgi biblijnej – tzw. Objawienia Św. Jana.

Objawienie 1:3 „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.”

Poznając treść księgi Objawienia musimy porównywać jej treść ze znanymi wydarzeniami światowymi ponieważ wydarzenia te są nie tylko dowodami na władzę Szatana, ale upewniają nas one o dalekosiężnej mądrości oraz miłości do rodzaju ludzkiego samego Jezusa Chrystusa.

Bóg przygotował dla nas wyzwolenie z tej niesprawiedliwej oraz okrutnej władzy Szatana oraz postanowił zastąpić rządy Szatana sprawiedliwymi oraz miłosiernymi rządami Chrystusa.
Owe sprawiedliwe rządy Biblia nazywa Królestwem Bożym

Taki był cel narodzin Jezusa. Aby dać świadectwo Prawdzie w świecie rządzonym przez największego kłamcę, Szatana.

Na potwierdzenie swojej miłości do rodzaju ludzkiego Jezus zapłacił za nas okup swoim własnym życiem i w ten sposób ukazał nam swoją determinację wypełnienia planu swojego Ojca. Dając nam siebie za okup ukazał nam niezwykle wyraźnie, jakim władcą On będzie. Jego władza przyniesie nie tylko trwały pokój oraz pomyślność mieszkańców ziemi. Jego władza usunie także wszelką ludzką niedoskonałość, choroby, grzech a także śmierć!

Mało tego! Za Jego rządów nastąpi zmartwychwstanie! Ziemia zostanie napełniona uczciwymi ludźmi żyjącymi wiecznie! Jezus pokazał nam, że wszystko to jest możliwe, osobiście uzdrawiając wielu ludzi a nawet ich wskrzeszając z martwych.

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”*. 4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». 5 I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».

Którykolwiek władca nam coś podobnego obiecał?
Kolejne nurtujące nas pytania, wymagające odpowiedzi:
Dlaczego większość ludzi na ziemi nie wie o tym, że Szatan jest obecnym władcą?
Dlaczego większość ludzi na ziemi w ogóle nie wierzy w jego istnienie?
Dlaczego wiedza na te tematy jest ważna?

Do tej pory rządy Szatana były przed nami skrzętnie ukrywane i ludzkość nie miała szansy na pozyskanie tej wiedzy. Także w Biblii o Szatanie oraz jego rządach dowiadujemy się głównie z ust samego Jezusa. Szatan wraz z demonami opanował doskonale wszystkie systemy rządowe a w szczególności środki masowego przekazu – media. Tak więc ze zrozumiałych przyczyn nie możemy polegać na oficjalnych sprawozdaniach rządowych oraz informacjach uzyskanych z mediów, ponieważ zdecydowana większość mediów światowych jest pod ścisłą kontrolą Szatana – Lucypera.

Jednego medium Szatan nie zdołał jeszcze opanować. Tym medium jest oczywiście Internet. Przeklinany przez jednych, błogosławiony przez drugich, Internet stał się jedynym źródłem zupełnie nieocenzurowanych informacji, i zarazem spełnieniem się jednego z proroctw biblijnych.

Łukasza 8:17 „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.”

Szatan/Lucyper ma określony plan działania i obecnie ten plan jest nam dobrze znany!

Plan ten jest znany z detali w słynnych Protokołach Mędrców Syjonu, które są dokładnymi planami Lucyfera.

Co jeszcze ciekawsze, plany te istnieją od stuleci i nigdy nie były przed nami na serio ukrywane. Wywiad z Illuminati.
Inny argument.

Długość ludzkiego życia wynosi 70-80 lat. Jeżeli odejmiemy młode oraz bezproduktywne lata młodzieńcze od życia przeciętnego polityka czy władcy, pozostaje nam około 35-45 lat aktywnego życia.

Nasuwają się kolejne interesujące pytania.
Jak to jest możliwe, że od 1776 roku do czasów obecnych większość mężów stanu, odpowiedzialnych za losy miliardów ludzi, kieruje nami w systematyczny sposób w kierunku tzw. Nowego Świata Porządku?
Czy jest możliwym, że skorumpowani, często zdegenerowani lub nawet zboczeni politycy, mężowie stanu, głowy państw, dyktatorzy czy pierwsi sekretarze, w taki zgodny sposób realizowali z góry narzucony plan na przestrzeni kilku stuleci oraz wielu pokoleń, realizując konsekwentnie poszczególne punkty owego zwodniczego, zbrodniczego planu?
Jakaż siła powoduje ich bezwzględne posłuszeństwo wobec tego przedsięwzięcia?
Jakaż siła powoduje eliminację nieposłusznych czy niewygodnych polityków? (Abraham Lincoln, John Kennedy, czy też Yitzhak Rabin)
Czyż nie wygląda na to, że poza sceną świata ukrywa się ktoś, kto żyje znacznie dłużej niż 35-45 lat i to on konsekwentnie kontroluje realizację swojego morderczego i zwodniczego planu zniewolenia całego globu przez stulecia?

Na wielu stronach tej witryny zgromadzono wiele dowodów na to, że Szatan rzeczywiście sprawuje władzę na Ziemi, jakich używa organizacji, w jaki sposób kontroluje rządy polityczne i religijne a także w jaki sposób usuwa tych, którzy służąc mu, czasami przechodzą kryzys sumienia i rozpoczynają wyjawianie owych sekretów.

Tak więc z uwagi na szczególnie okrutne rządy Szatana oraz niedolę człowieka po rządami Szatana, Bóg postanowił wiele wieków temu, aby rządy te usunąć oraz w zamian ustanowić nową formę rządów.
Rządy te to Królestwo Boże – tutaj na Ziemi

Królestwo Boże zmieni całkowicie naszą planetę. Przede wszystkim współczesne rządy zostaną usunięte siłą a władcy zostaną zniszczeni. Także zostanie usunięte przekleństwo Ziemi, jakie zapanowało po buncie Adama i Ewy w Edenie.

Jednym z przekleństw człowieka jest grzech oraz rezultat grzechu – śmierć. Śmierć zostanie z ziemi usunięta podczas rządów Ja-szua w Królestwie Bożym. Oznacza, to, że człowiek będzie mógł żyć wiecznie, nie chorować i nie starzeć się.

Oczywiście Szatan doskonale zna plan zbawienia Boga i stara się go za wszelką cenę uniemożliwiać. W tym celu posługuje się fałszywymi religiami, aby Prawdę o Królestwie zniekształcić oraz usunąć na bok. Inną metodą jest fałszerstwo proroctw biblijnych.

Przykład: zamiast Chrystusa Mesjasza Szatan przygotowuje swojego człowieka, swojego Mesjasza, tzw. Antychrysta.
Postawmy daleko idące twierdzenia:
Przywódcy religijni nie nauczający Prawdy o Królestwie Bożym są przywódcami kontrolowanymi przez Szatana.
Nie można posiadać Ducha Bożego i nie znać podstawowego tematu Słowa Bożego oraz przyczyny, dla której Ja-szua pojawił się na ziemi.

Powtórzmy jeszcze raz słowa apostoła Pawła:

Ga 1:8 BT „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!
Niezwykle mocne zdanie!

Tak więc ponownie narodzeni chrześcijanie, przyszli poddani Królestwa Bożego, nie będą popierać niczego w dzisiejszym świecie, który jest skazany przez Boga na zagładę.

Nie będą popierać żadnej polityki światowej, światowych haseł czy też organizacji takich jak jak Syjonizm, Izrael czy ONZ, ponieważ wszystko to jest pod władzą Szatana/Lucypera i ma ulec zagładzie. Szatan stojąc w pozycji przeciwnej woli Bożej czyli przeciwko Jego Królestwu manipuluje światem w taki sposób, aby świat całkowicie odrzucił Boga, Jego Syna oraz Jego Królestwo.

Szatan przygotowuje nam światowe rządy Antychrysta, czyli Globalizację. Nadchodzą czasy takiego ucisku dla chrześcijan oraz reszty świata, jakiego świat jeszcze nie widział.
Tutaj mamy poważne problemy!
Dlaczego niemal nikt o tym nie ostrzega chrześcijan na zebraniach zborowych?
Dlaczego niemal nikt nie przygotowuje chrześcijan do walki duchowej przeciwko coraz ostrzejszym i gwałtowniejszym oraz coraz bardziej przebiegłym atakom Szatana?
Dlaczego tak niewiele mówi się o fałszywych apostołach, fałszywych pastorach?
Dlaczego niemal nikt nie ukazuje nam dowodów na istnienie szatańskiego planu?
Dlaczego niemal nikt nie głosi rzeczywistej Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym na ziemi?
Dlaczego pastorzy nie ostrzegają politykami takimi jak Bush, oficjalny członek Skull & Bones (Czaszka i Piszczele)
Dlaczego niemal nikt nie mówi i przygotowaniach do Globalizacji, rządach Antychrysta oraz Synagodze Szatana?
Dlaczego niemal nikt nie napomina o obowiązku neutralności chrześcijan wobec rządów kontrolowanych przez Szatana?

Ktoś kiedyś napisał na jednym forum, że informacje o Szatanie oraz kontrolowanych przez niego świecie nie są dla niego budujące. Czyżby?

Nie posiadając żadnej wiedzy na ten temat będąc szermierzem Ewangelii chrześcijanin staje do z góry przegranej walki z siłami ciemności czyli siłami Szatana.

Apostoł Paweł tak ostrzega:

Efezjan 6:(11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

Czyli jesteśmy na polu walki. Do walki musimy być przygotowani.

(13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;

Będąc w Prawdzie powinniśmy posługiwać się jedynie prawdą oraz stosować sprawiedliwość, dzielić się z innymi naszą nadzieją, z wiarą, która wiele może ze zniweczeniem ataków szatańskich.

(17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

Mając świadomość zbawienia, będziemy nieustraszeni, wiedząc, że jesteśmy na zdecydowanie zwycięskiej pozycji. Wymagany jest także miecz Słowa Bożego. Korzystając z niezwykłej mądrości Boga objawionej w Jego Słowie nie będziemy mieli przeciwników, którzy nam skutecznie zamkną usta.

Każdy dobrze wyszkolony na Słowie Bożym chrześcijanin z łatwością zamyka usta każdemu niewierzącemu. Ponieważ nikt nie może dorównać mądrości Boga! Im więcej zna się Biblię, tym mniejsze szanse mają przeciwnicy Boga na skuteczny bój. Taki jest cel wychowywania się w Prawdzie i nabieraniu dalsze wiedzy.

Jak doskonale wyszkolony żołnierz, walczący z przeciwnikiem moze bój wygrać. Wyszkolony chrześcijanin, znający wszelkie pułapki szatańskie jest niezwykle trudnym przeciwnikiem każdego kto stoi po stronie Lucyfera.

Jeżeli religie czy wyznania nie szkolą chrześcijan, ich owieczki maszerują bezwiednie na rzeź, a nie ku zwycięstwu.

(Więcej w artykule Fałszywi Prorocy.)
Co należy zrobić aby być zbawionym?

Można to przyrównać do emigracji do innego państwa, pod innymi rządami oraz z innym urzędowym językiem.
1. Trzeba posiadać wolę bycia poddanym Królestwa Bożego.
2. Trzeba starać się poznać jego obowiązujący język – język Prawdy czyli Słowa Bożego.
3. Należy zapoznać się z Prawem oraz Historią tego Królestwa – czyli poznać dokładnie Słowo Boże.
4. Trzeba uznać władzę Królestwa Bożego czyli Ja-szua za swojego Pana, Króla i Zbawiciela.
5. Trzeba złożyć przysięgę naturalizacji (ochrzcić się) uznając w ten sposób Zbawiciela oraz Jego Prawo.
6. Trzeba żałować dotychczasowego łamania Jego prawa (grzech) i postępować według nowego Prawa.
7. Należy uwierzyć, że zmartwychwstały Ja-szua swoja krwią zmazał nasze winy i grzechy.
8. Wytrwać na tej drodze i uzyskać prawo stałego, wiecznego pobytu w nadciągającym Królestwie.

http://www.zbawienie.com/dobranowina.htm

Reklamy

About grawitacja44

Niezalezny Instytut Badan Nad Otaczajaca Nas Rzeczywistoscia

Dyskusja

One thought on “Ewangelia – Dobra Nowina o Królestwie Bożym (2000 lat rzeczywista PRAWDA jest niemal nie znana)

  1. gloscie dobra nowie

    Posted by misslegenda | Marzec 4, 2010, 3:59 pm

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: