//
you're reading...
TEKSTY

Jedyna Prawda we Wszechświecie-Bóg stworzył Wszechświat, Ziemię oraz umieścił na niej człowieka.


Bóg stworzył Wszechświat, Ziemię oraz umieścił na niej człowieka.

Potem dał człowiekowi Prawo, które zakładało, że jeżeli człowiek będzie Bogu posłuszny pod każdym względem, będzie nie tylko żył wiecznie, ale będzie mógł się spodziewać jeszcze więcej darów twórczych od swego Stwórcy.

Jakie mamy alternatywy tej Prawdy?

Odnośnie Wszechświata konkurencyjną teorią jest Teoria Wielkiego Wybuchu. Teoria ta zakłada, że Wszechświat powstał w wyniku potężnego wybuchu niezwykle gorącej materii i ten wybuch spowodował powstanie miliardów galaktyk oraz niezwykle precyzyjny ruch wszystkich ciał niebieskich. Oprócz tego powstała przestrzeń, czas, materia, energia oraz siły oddziaływania. W tym przypadku ruch ten jest aż tak precyzyjny, że regulujemy sobie zegarki według ruchu ciał niebieskich.

Czyżby wszystko spowodowała jedna bezmyślna detonacja?

Nie miliardy czy tryliony detonacji – nastąpiła jedna unikalna detonacja, jeden wybuch i on załatwił nam… wszystko. Nie brał w tym udziału żaden umysł, nie było w tym żadnej inteligencji, ot tak wybuchło sobie coś, co się stało Wszechświatem. Nie wiadomo kto podłożył ów ładunek wybuchowy, nie wiadomo do czego został on podłożony, nie wiadomo, kto to coś umieścił w pustej przestrzeni, a potem podłożył doń ów ładunek.

Nie wiadomo także kto ten ładunek… stworzył. Czyli wracamy do początku. Okazało się że zatoczyliśmy wielkie koło i w rezultacie powróciliśmy do punktu, z którego wyszliśmy. (więcej w linku Geocentryzm)

Zwróćmy uwagę na brak jakichkolwiek dowodów na różne oraz sprzeczne ze sobą odmiany tej teorii, która nie posiada żadnej logiki czy sensu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Wybuch

Tymczasem w Biblii mamy konkretną prawdę, która uderza nas prostotą oraz logiką. Wiemy doskonale, że najtrudniejsze rzeczy to rzeczy proste.

Rodzaju 1:(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Inteligentna Istota dokonała aktu twórczego.

Czy są na to dowody?

Wystarczy zacząć badać Wszechświat, jego prawa, jego zasięg oraz jego doskonałą organizację, z układem ziemskim włącznie, (Ziemia nie krąży wokół Słońca – jest to kłamstwo!) aby natychmiast zauważyć potężną moc oraz niezwykłą inteligencję Stworzyciela Wszechświata. Niejeden uczony odważył się przyznać publicznie, że jest oszołomiony mądrością Stwórcy, która objawia się nieustannie w kosmosie w przyrodzie oraz budowie atomu.

Dalej Słowo Boga nam mówi, równie prostym językiem, że Bóg stworzył człowieka.

Rodzaju 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». 29 I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Pierwszym darem Boga dla Adama była Ewa.

Akt stworzenia Ziemi oraz człowieka wywołał okrzyk zdumienia aniołów, którzy się owemu dziełu stworzenia przyglądali i najprawdopodobniej brali w tym jakiś udział.

Spójrzmy na tapety komputerowe, na których z lubością przedstawiamy Jego dzieła. Piękne krajobrazy i widoki, śliczne zwierzęta, piękne kobiety i pięknych mężczyzn. Zachwycamy się Jego dziełami a ludzie nierozumni myślą, że to jest wszystko dziełem przypadku albo dziełem… Lucyfera.

Bóg w swej miłości dając człowiekowi Prawo miał na myśli wyłącznie jego szczęście.

Prawo miało chronić człowieka oraz miało gwarantować jego dalszy rozwój i postęp, chronić go przed złem, przed drugim człowiekiem, przed chorobami, przed wieloma nieszczęściami z kłopotami rodzinymi włącznie.

Żadne prawo dane człowiekowi nie służyło jako instrument jego kaźni ale było i jest nadal wyrazem miłości dobrego Boga i służyło i służy nadal dobru człowieka. Stwórca zna doskonale jego anatomię, jego zwyczaje, jego sumienie, pożądliwości i pragnienia i dlatego dał człowiekowi prawo, które regulowało postępowanie człowieka – w stosunku do siebie oraz w stosunku do bliźnich i rodziny.

Zauważmy, że wszelkie pragnienia człowieka zostały stworzone przez Boga. Włącznie z pragnieniem seksu oraz miłości. Niemniej konieczne jest, aby pragnienia takie były ograniczone, aby nasze przyjemności nie wyrządzały krzywdy innym. Pragnienie zła pojawiło się z powodu ingerencji szatana.

Bóg zaplanował małżeństwo jako instrument kontynuacji istnienia i powiększania rodziny ludzkiej. Małżeństwo zostało obwarowane prawami, które chroniły tę najważniejsza komórkę społeczną. Tak chroniona przez Prawo Boga, rodzina mogła funkcjonować prawidłowo, powodując wzrost populacji zdrowych psychicznie i fizycznie ludzi.

Prawo jest oparte na jednej zasadzie – miłuj bliźniego, jak siebie samego. Przykazania dawały znacznie więcej światła na przykazanie miłości oraz ukazywały, że aby cieszyć się Bożymi błogosławieństwami oraz Jego pomocą, należy Mu wyrażać wdzięczność za wszystko co od Niego pochodzi a On gwarantuje nam bezkresne życie w szczęściu i pomyślności.

Taki był i jest nadal cel Jego prawa.

Niestety w Edenie nastąpił bunt, tak węża jak i pierwszej pary ludzkiej i utrata życia wiecznego stała się największym problemem dla człowieka. W procesie przywrócenia właściwych stosunków człowieka z Bogiem oraz odrestaurowaniu życia wiecznego, Bóg przedsięwziął pewne konkretne kroki, aby umożliwić potomstwu Adama i Ewy powrót do Edenu czyli raju.

Pierwszym człowiekiem, z którym Bóg niejako podpisał porozumienie był Abraham. Kolejnym był Izaak oraz Jakub, którego Bóg zmienił imię na Izrael. Potomkowie Izraela zostali nazwani narodem izraelskim, czyli Izraelem.
Z narodem Izraelem Bóg zawarł przymierze, które zostało podpisane własnoręcznie przez Boga

Sposób, w jaki dobry Bóg zwracał się do Izraela, opiekował się nim oraz wynagradzał go czy karał, uwidacznia nam niezwykle wyrozumiały sposób traktowania Izraela przez zawsze cierpliwego i wyrozumiałego Boga.

Sprawdźmy kilka elementów owej opieki, która ukaże nam niezwykle jasno oblicze Stwórcy. Wielu przeciwników Boga i Jego Słowa rozpowszechnia kłamstwa o Bogu twierdząc, że Bóg jest złem i że jest On przesycony okrucieństwem.

Sprawdźmy więc osobowość Boga w świetle Jego postępowania z narodem Izraela.

Cały Stary Testament jest przykładem dla nas skutków nieposłuszeństwa wobec Boga. Skutków odrzucania Jego oraz Jego Prawa. Bóg ma moralne prawo do zniszczenia własnego stworzenia, Jesteśmy Jego stworzeniami, mieszkamy na Jego ziemi. Wystarczy zapoznać się ze ST i opisami działań Boga w stosunku do Izraela po zawarciu przymierza z tym narodem. Wielce oświecająca podróż w czasie.

W Księgach Królewskich, Kronikach i ostrzeżeniach prorockich widać usilne wysiłki Boga, aby lud i władze Izraela zrozumiały podstawową prawdę.

Tylko On jest Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi o tylko On posiada wielką moc, jest Prawodawcą i celem Jego jest pomyślność oraz szczęście narodu.

Bóg wskazuje i przypomina im nieustannie, że jedynie On może wybawić z rąk nieprzyjaciół, przypomina im wyprowadzenie ich z ziemi egipskiej spod jarzma niewoli faraona, cudowne przejście przez Morze Czerwone, wędrówkę po pustyni, na której im nie brakowało im ani jedzenia ani picia.

Przypomina im, ze unieruchomił im słonce, aby Jozue mógł wygrać wojnę, podaje im przykłady dobrych króli, jak Salomona czy Dawida, za czasów których Izrael prosperował i był największym mocarstwem na ziemi. Poza biblijne źródła na te tema zdecydowanie milczą. (Więcej na temat przymierza Boga z Izraelem w linku – Izrael)

Napomina ich aby porzucili drewnianych bożków, którym ci nierozgarnięci zaczęli bić pokłony a nawet składać dzieci na ofiarę, ostrzega przed nieuczciwością, lichwą, uciskiem drugiego człowieka, oszustwami, nieustannym kłamstwem, nieuczciwym zatrudnianiem oraz nie płaceniem za pracę. Szczególnie Jeremiasz uwypukla owe przyczyny Jego gniewu za zbrodnie Izraela – tak jego grzesznych władców jak i całego narodu. Karą dla Izraelitów jest najazd króla babilońskiego Nabuchodonozora, wybicie większości Izraela oraz 70-cio letnia niewola w Babilonie. Jeremiasz i inni prorocy ostrzegali Izrael przez ponad 23 lata. Jeremiasza chciano za owe ostrzeżenia zabić, dwóch innych proroków zamordowano.
Bóg nie szczędził wysiłków aby nie tylko ostrzegać i grozić karą za ich zbrodnie.

Przede wszystkim Bóg starał się im wytłumaczyć, dlaczego ich postępowanie jest złe. Jakie szkody sami ponoszą i jakże nielogiczne jest ich postępowanie.

Wyjścia 22:(25) Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz; nie ściągajcie od niego odsetek.
Przyczyny 70-cio letniej niewoli babilońskiej oraz pierwszego zburzenia i podboju Izraela i Judy.

2 Księga Królewska 17:(7) A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, (8) a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich, oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. (9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego; (10) i nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem; (11) i spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. (12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego. (13) A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. (15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością – jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu.

Według tego tekstu widać wyraźnie, jaka wielka była wina Izraela. Jakie ohydne zbrodnie popełniali niemal wszyscy mieszkańcy Judy i Izraela. Warto dodać, że w tym tekście są podane powody podboju Ziemi Obiecanej oraz zniszczenie ich mieszkańców.

Izrael wykonywał wyrok Boga na mieszkańcach Ziemi Obiecanej, którzy popełniali identyczne zbrodnie, w jakie Izrael sam uwikłał się znacznie później. Izraelczycy doskonale wiedzieli o zbrodniach Kanaanu czy Filistynów i wiedziały o tym nie tylko narody skazane na zagładę, ale niemal wszystkie okoliczne narody doskonale znały historię wyjścia Izraela w cudowny sposób z Egiptu. Wiele narodów wpadało w popłoch, wiedząc, że postępują źle i że istnieje groźba kary Boga, kary wykonywanej rękami Izraela.

Kilka pokoleń później, Izrael stoczył się w dokładnie taki sam sposób i porzucił tak Boga jak i Jego przykazania czyli Prawo oraz złamał Przymierze pomiędzy Bogiem a Izraelem.

Zwłaszcza ostrzeżenia Jeremiasza ukazywały niezwykłą cierpliwość Stwórcy oraz Jego motywacje i chęć wyjaśnienia przyczyn zła, w jakie wplątał się Izrael. Bóg ubolewał nad Izraelem!

Jeremiasza 2:(5) Tak mówi Pan: Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli? (6) I nie mówili: Gdzie jest Pan, który na wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wiódł przez pustynię, przez kraj pusty i pełen wąwozów, przez kraj suchy i mroczny, przez kraj, przez który nikt nie przechodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał? (7) Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością.

Propozycja Boga – praktycznie nie do odrzucenia!

Jeremiasza 5:(1) Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy – a przebaczę mu!

I dalej…

(7) Dlaczego miałbym ci przebaczyć? Twoi synowie opuścili mnie i przysięgają na tych, którzy nie są bogami. Dałem im żywności do syta, a oni cudzołożą, bywają gośćmi w domu wszetecznicy. (8) Ogiery to wytuczone, jurne; każdy rży do żony swojego bliźniego. (9) Czyż za to nie mam ich karać – mówi Pan – i czy na takim narodzie nie mam szukać odpłaty?

Następne napomnienia, w których Bóg cierpliwie tłumaczy, że to On jest Stwórcą tak Nieba jak i Ziemi i jedynie On ma niezwykłą moc i potęgę i jest w mocy oraz w mocy swego Prawa ich ukarać.

(21) Słuchajże tego, ludu głupi i nierozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie! (22) Czy nie ma u was bojaźni przede mną? – mówi Pan – i nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może, i choć się burzy, jednak jej nie przemoże, choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. (23) Lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne; odstąpili i odeszli. (24) I nie pomyśleli w swoim sercu: Bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. (25) Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego, (26) gdyż w moim ludzie są bezbożni, którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy, zastawiają zgubne sidła, aby łapać ludzi. (27) Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia; dlatego stali się możni i bogaci, (28) są otyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego; nie dbają o prawo o sprawę sieroty, aby się jej dobrze wiodło, nie bronią prawa ubogich. (29) Czy za to nie mam ich karać? – mówi Pan. Czy na takim narodzie nie mam się mścić? (30) Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. (31) Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?

Wina Izraela była dwojaka.

1. Służyli fałszywym i nieudolnym bogom (Baal, Astarte czy Marduk) czyli… demonom, składając im ofiary z własnych dzieci.

2. Porzucili Prawo, czyli stosowali ucisk, kłamstwo, lichwę, oszustwo, cudzołóstwo, mordy w celach grabieży, oszustwa kapłanów, służyli demonom i składali im ofiary ludzkie.

Jeremiasza 6:(13) Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan – wszyscy popełniają oszustwo.

Jeremiasza 7:(9) Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, (10) a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: Jesteśmy ocaleni – aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości! (11) Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i Ja to widzę – mówi Pan.

(18) Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać

Powyższy tekst ukazuje nam zasięg wielbienia Astarte, czy też Ishtar (Easter – Wielkanoc!) którą nazywano królową niebios. Pierwowzór nowoczesnej królowej niebios – tzw. Matki Boskiej!

Jeremiasza 7:(31) Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w Dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego Ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło.

Posłanie do Izraela było bardzo wyraźne.

Jeżeli jesteś człowiekiem, który szczyci się używaniem rozumu, sprawdź, kto stworzył niebo i Ziemię, sprawdź, kto jedynie ma jakąkolwiek moc we Wszechświecie i sprawdź Stwórcy Prawo, jakie jest ono miłościwe, doskonałe i sprawiedliwe.

Sprawdź, że jedynie Prawo to da ci pomyślność a także obfite błogosławieństwa Tego, dzięki któremu istniejesz, oddychasz i któremu ów Bóg obiecał życie wieczne oraz poświadczył to krwią i życiem własnego Syna, Ja-szua.

Co jest przerażające – dzisiejsi potomkowie Izraela, Żydzi, niepomni wielu poważnych ostrzeżeń z przeszłości, nadal większość z nich – zwłaszcza syjoniści, postępują dokładnie tak, jak ich przodkowie, tyle, że na skalę światową, wciągając w to niemal wszystkich mieszkańców naszej planety! Nic dziwnego, że Słowo Boże nazywa ich proroczo… Synagogą Szatana!

To jest wręcz nieprawdopodobne, do jakiego stopnia człowiek odrzuca swoje szczęście zadowalając się nieczystymi ochłapami ze stołu Lucyfera oraz jego demonów!

Najciekawsze jest to, że na przestrzeni dziejów Lucyfer ze swą hordą ani razu nie zademonstrował jakiejkolwiek mocy. Nie uczynił niczego cudownego w żadnym państwie. Nikogo nie wskrzesił z martwych, nie ma żadnego wpływu na żadne planety, gwiazdy czy Słońce, a każe się wielbić jako… stwórca wszechświata.

Mało tego żąda on dla siebie ofiar z ludzi – podobnie jak starożytni Izraelici także i dzisiaj słudzy szatana zajmują się składaniem mu ofiar z niewinnych dzieci i dziewic. Okultyzm, demonizm, czary, wróżby, bałwochwalstwo oraz ofiary z ludzi a w szczególności dzieci, składane na szatańskich ołtarzach ku czci… bezsilnych demonów i Lucyfera, oto identyczne zbrodnie popełniane przez następców starożytnych Izraelitów!

Nierozumni strugają drewniane bożki reprezentujące najrozmaitsze jego wcielenia, które są niczym innym jak kupa drewna czy kamienia. Czyli są nadal dziełem Boga a człowiek w braku zrozumienia czyni z Bożego dzieła, drzewa, kamienia czy metalu boga i zamiast przed Stwórcą, klęka przed Jego dziełem.

Historia starożytnego Izraela wskazuje oczywistą Prawdę, Prawdę jedyną, która jest jasno wyłożona na wielu stronnicach Biblii.
Jedynie On – Jahwe, jest Bogiem, On stworzył Wszechświat, Ziemię i człowieka.

On jedynie posiada taką moc!

On także dał Prawo, które chroniło człowieka głównie przed… nim samym.

Dzisiejsze czasy ukazują nam rezultaty łamania Prawa Bożego.

Jeremiasza 10:(11) Tak mówcie o nich: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. (12) On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. (13) Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. (14) Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. (15) Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą.

Owe bożki, bałwany to… dzieło szatana czyli Lucyfera. Wniosek jest więc bardzo oczywisty.
Lucyfer nie potrafi uczynić dosłownie niczego! Chyba, że uczyni to rękoma… ludzkimi!

Ludzkość jest jedyną siłą szatana i jego demonów, który jest w stanie uczynić cokolwiek, jeżeli użyje do tego ludzkich rąk oraz ludzkiego umysłu, a także… o ironio – Prawa Bożego, na którym oparta jest Konstytucja USA!

Przeszła świetność USA była rezultatem zastosowania Prawa Bożego. Kiedy Prawo to usunięto – USA stanęło na skraju olbrzymiej przepaści. Wystarczy teraz jedynie jeden mały krok dalej!

Dzieje świata są wymownym dowodem na powyższe, zwłaszcza obecna sytuacja świata, który chyli się ku zupełnemu upadkowi. Jest to rezultat odrzucenia Prawa Boga. Kryzys za kryzysem, zbrodnia za zbrodnią, ofiary z dzieci demonom, czary, okultyzm, wróżby, kazirodztwo, sodomia, grabieżcza lichwa, oszustwa rządów i korporacji – wszystko to jest wierną kopią błędów i zbrodni starożytnego Izraela.
Czy kiedykolwiek szatan uczynił coś swoją mocą? Zaćmił Słonce czy księżyc? Poruszył jakieś ciało niebieskie?

Szczególnie jaskrawy przykład niemocy szatana mamy podany w I Księdze Królewskiej.

I Królewska 22:(22) Rzekł więc Eliasz do ludu: Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest czterystu pięćdziesięciu. (23) Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go, i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają.

Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę.

(24) Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana.

Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie. (25) Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego boga, lecz ognia nie podkładajcie.

(26) Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. (27) A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi! (28) Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała.

(29) A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. (30) Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: Przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana.

(31) Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię twoje. (32) Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności dwóch miar zboża, (33) Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach,

(34) i rzekł: Napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: Powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: Uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili po raz trzeci. (35) I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą.

(36) A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko. (37) Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca.

(38) Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. (39) Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem! (40) Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić.

Oto cała esencja mocy szatana i jego demonów. Praktycznie nie potrafią niczego dokonać, jeżeli nie użyją w tym celu człowieka!

Z tej także przyczyny W Nowym Testamencie mamy wersety mówiące o pozornych cudach.

Poniżej mamy werset ujawniający prawdę Antychrysta.

II Tesaloniczan 2: A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,

Z Biblii niedwuznacznie wynika, ze moc szatana jest obecnie poważnie ograniczona i jego cuda są czystym oszustwem. Ja-szua został zamordowany przez szatana rękami żołnierzy rzymskich. Moc faraona egipskiego była mocą człowieka a nie szatana.

Czary to najprawdopodobniej używanie mocy Boga w niewłaściwy sposób. Szatan i demony w pewnych okolicznościach posługują się w niewłaściwy sposób ową mocą, która jest mocą Boga a nie szatana.
Nic poza technologią się nie zmieniło. Te same bóstwa,
te same zbrodnie, te same oszustwa, ta sama mentalność.

Bezrozumni władcy na służbie Lucyfera prowadzą nas od jednych nieszczęść ku drugim nie zdając sobie sprawy z tego, że pozbawiony zupełnie mocy Lucyfer także ich haniebnie oszukuje, ponieważ nie jest w stanie im zapewnić ani zdrowia, ani życia wiecznego, ani szczęścia, ani pokoju czy spokojnego snu.
Nie dysponuje on żadną mocą!

Tymczasem Stwórca tak mówi o sobie:

Jeremiasza 32:(27) Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?

I jeszcze jeden, wielce znamienny werset, który oczekuje na spełnienie się.

Jeremiasza 23:(20) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie.

Niezwykły werset, który zaczyna być rozumiany w czasach określanych jako czasy bliskie czasów ostatecznych.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt. Widzimy niezwykłą obsesję kontroli człowieka przez kamery, komórki określające dokładnie, gdzie one są czyli gdzie są ich właściciele, GPS’y i wiele innych środków kontroli.

Wszystko to świadczy o prostej prawdzie.
Lucyfer bez tego nie jest w stanie posiadać żadnej kontroli nad nami.

Bez ludzkich wynalazków jest on praktycznie bezsilny. Z tej przyczyny zostanie nam najprawdopodobniej ukazana iluzja zwana potocznie Blue Beam Project, według której ludzkie wynalazki dokonają owych rzekomych cudów. (Więcej w linku Blue Beam)

Jeżeli obietnicę działania dał nam Bóg, dla którego nie ma nic niemożliwego, możemy być pewni, ze jest On w stanie tego dokonać. Masa sprawdzających się Jego proroctw jest gwarancją na to, że możemy na niego liczyć, że wyrwie nas ze szponów ludzi, kierowanych przez szatana.

Zwróćmy uwagę na jeden czynnik naszego życia, ukazujący ohydne oblicze.
Pierwszy raz w dziejach świata większości ludzi nie stać nas na potomstwo!

Nigdy w dziejach świata nie było sytuacji tak drastycznej, że człowiek nie był w stanie się rozmnażać. Propaganda doktryny lucyferiańskiej oraz zbrodnicze prawa posłusznych Lucyferowi rządów powoduje wyniszczanie rodzaju ludzkiego. Więcej w link do artykułu -Wojna przeciwko białym

W erze technologii, gdzie nie sieje się ręką, nie orze koniem czy mułem, Izraelici rozmnażali się niemal jak króliki i było ich na to stać.

Dzisiaj większości społeczeństwa cywilizowanego świata nie stać na własne potomstwo!

Jest to rezultat kooperacji rządów światowych w programie NWO.

Światowi politycy negują Słowo Boże i nazywają je mitami niepraktycznymi i szkodliwymi dla rozwoju człowieka. Prawda jest zupełnie odmienna i sytuacja światowa, nieustanne kryzysy i wyniszczanie rasy ludzkiej to dowody na to, jaki drastyczny błąd popełniają rządy posłuszne Elicie.

Setki milionów wymordowanych niewinnych ludzi, skrajna bieda i głód na całej planecie. Wszystko to dzięki Elicie ludzi wielbiących Lucyfera, którzy okradają całą ziemię z niemal wszystkiego, powodując jedno pasmo nieszczęść.

Ludzie takiego pokroju zaplanowali dla nas NWO z prawami, które gwarantują nam jeszcze większe nieszczęścia!

Przyczyny kryzysów:
1. Lichwa – zabroniona przez Boga
2. Cena ziemi, która należy do Boga.
3. Unieważnienie małżeństwa
4. Brak złotej waluty

Wystarczy usunąć lichwę oraz zabronić handel ziemią, przywrócić prawa małżeństwa a zapanuje dobrobyt na całej Ziemi. Wznowienie używania złotych monet jako środka płatniczego uniemożliwi jakiekolwiek fałszerstwa i inflację oraz pożyczanie tego, czego się nie posiada.

Co najdziwniejsze, każdy rozsądny i roztropny człowiek zdaje sobie z tego sprawę. oczywiście poza rządami posłusznymi ideom lucyferianizmu. Wielu mądrych ludzi wie, że Biblia jest kolebką naszej cywilizacji.

Wpajanie ludziom szlachetnego celu małżeństwa i prokreacji jest istotą człowieczeństwa. Człowiek bezdzietny w przeszłości uważany był za człowieka ułomnego – nie bez racji. Zwierzęta niepłodne są bezwartościowe. Gdyby nie małżeństwa naszych przodków, nie istnielibyśmy dzisiaj i nie byłoby komu pisać owych prawd ani także komu ich czytać. Ziemia byłaby pustką!

Walka z instytucją małżeństwa oraz wspieranie wszelkich dewiacji jest największą zbrodnią przeciwko ludzkości !

Niestety rządy kontrolowane przez Synagogę Szatana wyniszczają przez swoje nieludzkie programy rodzaj ludzki.

Dlatego poznanie dziejów Izraela, praw Boga, oraz poznanie Boga w Jego dziełach, co dzisiaj jest takie łatwe, jest początkiem mądrości każdego człowieka. Czytanie Biblii i stosowanie Prawa Bożego jest najmądrzejszą rzeczą, jaką człowiek może uczynić.

Ponieważ jak mówi Jego Słowo –

Przysłów 9:(10) Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum.

Bóg nie pozwoli na nieskończone łamanie swego Prawa i na nieustanne wyniszczanie rodzaju ludzkiego przez lucyferianistów NWO. Bóg miłuje rodzaj ludzki i nadchodzi kres dla takich Iluminatów jak Rothschild, Rockefeller, Soros, Loeb, Sachs, Windsor, papiestwo oraz wielu innych, zmuszających nas do akceptacji nieludzkich zbrodniczych idei NWO!

Nadciąga także kres ich boga, Lucyfera, który działa jedynie w granicach zakreślonych przez rzeczywistego Boga.

Bóg nie pozwoli na totalne zniewolenie rodzaju ludzkiego i nadchodzi okres, w którym Bóg ponownie wkroczy w dzieje ludzkie, aby stanąć po stronie tych, którzy są na tyle mądrzy, że rozumieją gdzie tkwi problem.

Bóg ich wybawi nie tylko z rąk oprawców NWO ale także z jarzma śmierci. Reszta ludzkości zostanie zniszczona ogniem.

Oto cała Prawda biblijna, Prawda, przed którą każdy człowiek wcześniej czy później stanie czoło w czoło i będzie musiał dokonać wyboru.
Albo posłuszeństwo wobec dobrego Boga i życie wieczne.
Albo nieposłuszeństwo i śmierć z Jego ręki.

Śmierć nieposłusznych jest wyrazem Jego miłości do tych, którzy wybierają posłuszeństwo.

W nowym społeczeństwie Królestwa Bożego nie będzie miejsca na lichwę, oszustw, wyzysk, zbrodnie i przelew niewinnej krwi, narkomanii, dewiacji seksualnych, alkoholizmu czy innych grzesznych aktów łamania Jego Prawa. Bóg nie pozwoli nikomu więcej na krzywdzenie drugiego człowieka.

Jedynie Prawo Boga jest mądre, sprawiedliwe i pożyteczne. Z tej prostej przyczyny głupcami są wszyscy ci, którzy to Prawo odrzucają, ponieważ rezultaty odrzucania Prawa Bożego widzimy niemal na każdym kroku. Dowodów jest niezliczona ilość.
Oto JEDYNA prawda! Innej nie ma!

Bóg stworzył Wszechświat, Ziemię oraz umieścił na niej człowieka.

Jedynie On posiada moc aby nasz świat zmienić a od ciebie czytelniku zależy, czy zostaniesz zaliczony do tych, którzy szkodzą drugim i zostaniesz przez samego Boga zniszczony, czy też znajdziesz się pośród tych, którzy zostaną uznani za godnych życia i odbierania wielu błogosławieństw i darów Mocnego i jedyne Boga.
Jedynie On może cokolwiek zmienić, może przywrócić nam doskonałość i życie wieczne.

Jego przeciwnik, szatan zwany Lucyferem nie jest w stanie niczego dokonać. Niczego do tej pory nie uzyskał poza naszymi nieszczęściami. Pokładanie jakiejkolwiek nadziei w nim jest oznaką drastycznego braku wiedzy i mądrości.

Ludzkość nie ma żadnych podstaw, aby mu wierzyć i pokładać jakąkolwiek nadzieję w osobie, która chorobliwie nienawidzi Boga i co najważniejsze, jest wobec Niego zupełnie bezsilna.
Ale On, Wszechmocny Bóg może… jeszcze więcej!

I Koryntian 2:9 Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Ten szczególnie interesujący werset daje nam niezwykle intrygującą informację.

Bóg co prawda odpoczął po stworzeniu świata i człowieka, ale nie oznacza to wcale całkowitego końca Jego aktów twórczych.

Nasza ograniczona świadomość nie jest w stanie wyobrazić sobie wielu rzeczy, odległości pomiędzy ciałami kosmicznymi, wieczności i wielu innych. Ludzki rozum nie jest nawet w stanie wymyślić logicznej teorii przeciwstawnej aktom stwarzania.

Oczywiście dobry Bóg doskonale o tym wie, ponieważ to On jest Stwórcą nas oraz naszego mózgu. I dlatego powyższy werset mówi nam, że nasz umysł nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić czegokolwiek nowego, co on dla nas już przygotował.

Warunkiem uzyskania owych obietnic jest posłuszeństwo wobec Jego Prawa oraz wdzięczność i uznanie Jego jako jedynego Autorytetu oraz Mocy we wszechświecie. Każdy z nas posiada wystarczającą inteligencję a także dostęp do materiałów nieocenzurowanych, które ukazują bezsens świata oraz niezwykłą moc Boga.

W Liście Pawła do Rzymian mamy niezwykle trafny tekst, który bardzo przejrzyście oraz proroczo ukazuje dzisiejszą sytuację, jaką obserwujemy niemal na każdym kroku.

Rzymian 1:(18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.

(19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.

(20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,

(21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. [(sprawdź link – Geocentryzm)]

(22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

(26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.

(28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi;

(29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.

Wielokrotnie przedstawiałem na stronach tej witryny prosty fakt, że Elita wierzy tak w Boga jak i w szatana. Niestety Elita wybrała wielbiienie Lucyfera. Z tego właśnie względu członkowie Synagogi Szatana czyli Iluminaci, ‚oświeceni’ ciemnością knowań Lucyfera doskonale znają orzeczenie Boże, jak nam wyraźnie mów ten proroczy werset!

Niemniej ci nierozumni ludzie wybrali zupełnie pozbawionego mocy Lucyfera. Dlatego tak się przed nami ukrywają ze swymi planami, ponieważ rzekomo ‚oświeceni’ lucyferiańską doktryną spełniają oni kolejne proroctwo – „ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.”

Bóg stworzył Wszechświat, Ziemię oraz umieścił na niej człowieka.

Każdy człowiek musi ową Prawdę poznać – w taki, czy inny sposób. Izraelici starożytni poznali ją dokładnie i wielu z nich ją odrzuciło.

W dzisiejszych czasach każdy ma szansę na poznanie tej Prawdy. Jedni jej szukają, poznawszy ją odtrącają czy też usuwają ja na bok, na później. Inni, poznawszy ją traktują ją jak największy skarb.

Każdy człowiek będzie musiał stanąć przed nią oraz dokonać wyboru – czy chce podporządkować się Stwórcy oraz żyć pod jego mądrymi i miłosiernymi rządami w Królestwie Bożym, czy też nie.

Czy miłość, radość, prawdomówność i sprawiedliwość są pożądanymi cechami dla człowieka czy też nie. Niestety dla takich miejsca w Królestwie Bożym nie będzie. Dla ludzi, którzy te cechy odrzucają nie ma miejsca nie tylko na Ziemi w Królestwie Bożym. Dla takich ludzi nie ma miejsca w żadnej postaci w całym Wszechświecie.

Bóg nigdy więcej nie pozwoli, aby człowiek krzywdził drugiego odbierając mu wszystko z życiem włącznie.

Przysłów 9:(10) Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum.

Reklamy

About grawitacja44

Niezalezny Instytut Badan Nad Otaczajaca Nas Rzeczywistoscia

Dyskusja

13 myśli w temacie “Jedyna Prawda we Wszechświecie-Bóg stworzył Wszechświat, Ziemię oraz umieścił na niej człowieka.

 1. Witam ,bardzo mi się podobało ,to co przeczytałam.Naszym Bogiem Ojcem jest Jezus Chrystus za Adama

  Posted by ula | Marzec 18, 2010, 4:28 pm
 2. Bóg Stworca Ojciec Jezusa wszystko przekazl Bogu Synowi .Kto czci Syna ten czci Ojca Jezusa

  Posted by ula | Marzec 18, 2010, 4:30 pm
  • Pan Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem. Nie ma dwóch bogów. Diabeł zrzucony z nieba, zaraz po zwycięstwie dzieła Zbawczego Boga, bezpośrednio zakrył świadectwo przed światem. Świadectwo jest niedostępne bez objawienia Ducha Prawdy (Duch Prawdy to Duch Pana Jezusa Chrystusa – Jedynego Boga Izraela, o jednej tożsamości, który stworzył Niebo i ziemię, On to będzie sądził wszystkich i przed Nim zegnie się kolano).

   I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; ”
   (Apokalipsa 12:9)

   Nie róbcie sobie nadziei, bez poznania „świadectwa Pana Jezusa Chrystusa”, które miał objawić Duch Prawdy – NIKT zbawiony nie będzie i życia nie otrzyma. Życie jest w Panu Jezusie Chrystusie.

   „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które ( I )strzeże Przykazań Bożych i ( II )trwa przy świadectwie o Panu Jezusie„ (12:17 Apokalipsa)

   https://niebieskikot.wordpress.com/2016/12/25/czy-bog-juz-osobiscie-nawiedzil-ziemie/

   Posted by kotniebieski | Luty 16, 2017, 1:06 pm
 3. ‚Tworcza Energia Wszechswiata’ jest Bogiem ojca Jehowy a Jezus jest Synem Jehowy i przyjacielem ‚Tworczej Energii Wszechswiata’

  Posted by Jamt | Maj 9, 2010, 9:10 pm
 4. no dobra a kto stworzył Boga ??????

  Posted by bob | Grudzień 21, 2010, 10:27 am
 5. (Ziemia nie krąży wokół Słońca – jest to kłamstwo!) yyy ?

  Posted by evil | Styczeń 11, 2011, 5:18 pm
 6. ZGADZAM SIE W ZUPEŁNOŚCI Z TĄ JEDYNĄ PRAWDĄ ŻE BÓG STWORZYŁ WSZECHŚWIAT I ZIEMIĘ NA KTÓREJ UMIEŚCIŁ CZŁOWIEKA TRZEBA BYĆ CALKOWICIE POGRĄŻONYM W CIEMNOŚCI DEMONICZNEJ ABY GŁOŚIĆ INACZEJ ! NIECH BĘDZIE WYWYŻSZONY NASZ BÓG I STWÓRCA !

  Posted by Anonim | Styczeń 23, 2011, 4:34 pm
 7. Zgadzam się z tym, ale skąd się wziął Bóg ?

  Posted by Jaa | Marzec 30, 2013, 7:23 pm
 8. Ja co do początku:
  Teoria Wielkiego wybuchu (jak się ją odpowiednio zrozumie) nie jest konkurencyjną teorią dla Biblijnego opisu powstania wszechświata. One się niemal uzupełniają. Tłumaczoną chociażby na l. religii prawdą jest to, że owe 6 dni stworzenia to pewna przenośnia. Wydarzenia na przestrzeni 14 miliardów lat naszego wszechświata niemal odzwierciedlają wydarzenia Biblijne. Autor mówi, iż z tak chaotycznego wybuchu nie mógł powstać tak uporządkowany świat. A jeśli tym wybuchem, jak i wszystkimi innymi wydarzeniami kierował właśnie Bóg? Mógł On się przecież posłużyć takim narzędziem. W naukowych ustaleniach można znaleźć nawet odzwierciedlenia takich rzeczy jak hmmm… „i oddzielił światło od ciemności” tylko trzeba spojrzeć na wyniki badań przez pryzmat wiary.
  Jedyna nieścisłość jakiej się dopatrzyłem jest taka, że z teorii wielkiego wybuchu wynika, iż Bóg najpierw stworzył światłość, chyba że Biblijne niebo i ziemia istniały już w tym „ładunku wychuchowym”.

  Moje wyznanie: Kościół Rzymskokatolicki.

  Posted by Julek0024 | Kwiecień 13, 2014, 6:11 pm
 9. To prawda, że Bóg stworzył wszystko, co widzimy dookoła.
  Ale to jeszcze nikogo nie zbawi.
  Skoro widzimy, że jest Bóg (mamy MATERIALNY dowód), wystarczy otworzyć okno i zobaczyć: duże światło w dzień, małe natomiast w nocy, należy dopiero podstawę do tego aby wykorzystać swoje mniej lub bardziej młode lata, aby odnaleźć tego Boga, kim On jest, bo właśnie nie wiara, że w ogóle ktoś jest Bogiem da nam życie, ale właśnie odnalezienie Go.
  Interesujące jest to, że autor przedstawia obrzydliwe rytuały, czynione przez Izraela, tj. dawanie w ofierze synów i córek – spalanie ich itd. a później mówi, że jego „bóg” oddał swojego syna (dziecko) w ofierze.

  Treść Tory, proroków, Psalmów, zaprzecza takiej naturze Boga, zaprzecza również temu aby w Bogu miały być 2 albo 3 tożsamości. Zaprzecza również, aby Bóg wymagał od nas jedzenia ciała człowieka oraz picia jego krwi (kanibalizm).
  Być może zanim da się takie osądy, co Bóg uczynił, warto zastanowić się i rozważyć Słowa Ewangelii Jana, kto jest ów Synem Bożym, i czy faktycznie Bóg posłał „drugiego boga” na świat, i czy faktycznie ten drugi bóg kazał nam jeść swoje ciało, pić swoją krew, zanurzać się w wodzie, czy ma to inne symboliczne znaczenia tak samo jak „SYN”.

  Słowo Boże nazywające Boga Izraela Zbawicielem, zdecydowanie w innym kontekście Go nazywa aniżeli w tym, co świat mówi.

  https://niebieskikot.wordpress.com/2016/12/25/czy-bog-juz-osobiscie-nawiedzil-ziemie/

  Posted by kotniebieski | Luty 16, 2017, 1:01 pm
 10. nie mamy dowodów,że wszechświat powstał z wielkiego wybuchu ,więc sprawdzimy jak było w biblii ? LOL , przecież to tylko legenda i książka ,a nie prawda objawiona. Jaki dowód mamy na prawdziwość biblii? zmień dilera.

  Posted by jerl | Luty 18, 2017, 10:30 am

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: